Środki norweskie

Fundusz EOG 2009 – 2014

Program Operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014

Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków SP ZOZ w Pajęcznie w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych
i zanieczyszczeń powietrza oraz wymiana źródeł światła na energooszczędne LED”

Umowa o dofinansowanie nr 252/2015/Wn05/OA-XN-04/D z dnia 03.08.2015
Wartość projektu wynosi: 1 220 895,00 zł
z tego
Dofinansowanie z NFOŚiGW: 976 916,00 zł
Wkład SPZOZ w Pajęcznie: 244 179,00 zł

Cel projektu:
Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości i dostępności do publicznych usług medycznych poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza powstałych w wyniku produkcji energii cieplnej. Celem bezpośrednim projektu jest Termomodernizacja 2 budynków należących do SPZOZ w Pajęcznie. Cel e
szczegółowe: poprawa jakości funkcjonowania jednostki, podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, zapewnienie pacjentom warunków pobytu
na najwyższym poziomie, poprawa obsługi pacjentów, poprawa warunków higieniczno sanitarnych, poprawa stanu
infrastruktury technicznej, wzrost atrakcyjności placówki jako miejsca hospitalizacji mieszkańców, wzrost atrakcyjności
regionu, poprzez poprawę stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej.

 

Zakres rzeczowy projektu: Projekt dotyczy termomodernizacji 2 obiektów należących do SPZOZ w Pajęcznie: Przychodni w Pajęcznie przy ul. Wiśniowej 26 i Ośrodka Zdrowia w Nowej Brzeźnicy, woj. Łódzkie, powiat pajęczański. Zakres projektu obejmuje: docieplenie ścian i przegród budynku, wymiana oświetlenia na LED, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., wymiana stolarki okiennej.